Home

Financiële ontwikkelingen

Het saldo van de mee- en tegenvallers komt uit op € 52.707 voordeel. De verdeling over de verschillende programma's uit de Programmabegroting is in de onderstaande tabel opgenomen.

Programma

Meevaller

Tegenvaller

Saldo

Bestuur en Ondersteuning

174.198

-174.198

Veiligheid

75.000

-75.000

Verkeer en Vervoer

65.000

-65.000

Onderwijs

116.000

-116.000

Sport, cultuur en recreatie

290.193

-290.193

Sociaal domein

710.000

502.804

207.196

Volksgezondheid en milieu

18.000

-18.000

Algemene Dekkingsmiddelen

716.000

716.000

Overhead

162.402

294.500

-132.098

Totaal

1.588.402

1.535.695

52.707

Bedragen x € 1

Deze pagina is gebouwd op 07/06/2022 16:34:48 met de export van 07/06/2022 16:16:38