Bestemmingsreserves

Reserve Onderwijshuisvesting

Naam van de reserve

Onderwijshuisvesting

Type

Bestemmingsreserve met bestedingsfunctie

Programma / Taakveld

Onderwijs / Onderwijshuisvesting

Doel van de reserve

Ter dekking van de kosten voor de vervangings- en renovatieopgave in het voortgezet onderwijs waar de rijksbijdragen onvoldoende voor zijn.

Voeding

De reserve wordt gevormd door een onttrekking aan de Algemene Reserve vrij besteedbaar

Bestedingsraming

€ 7,5 miljoen; vast te stellen door de raad op basis van bestedingsplan.

Omvang per 1-1-2022

€ 7,5 miljoen

Bijzonderheden

N.v.t.

Toelichting
Goede huisvesting, passend bij de eisen van deze tijd; flexibel in gebruik, schoon, veilig en duurzaam, is een belangrijk maar kapitaalintensief aspect van goed onderwijs voor onze kinderen. De stelpost investeringskrediet voor het voortgezet onderwijs, die gebaseerd is op normbedragen is hiervoor onvoldoende. Een voorstel om deze aan te vullen vanuit de reserve kan pas worden gedaan op het moment dat de definitieve kredietaanvragen voor de scholen in het IHP VO (Integraal HuisvestingsPlan Voortgezet Onderwijs) worden voorgelegd aan de raad.

Deze pagina is gebouwd op 07/06/2022 16:34:48 met de export van 07/06/2022 16:16:38