Bestemmingsreserves

Reserve Herstelbeleid

Naam van de reserve

Herstelbeleid

Type

Bestemmingsreserve met bestedingsfunctie

Programma / Taakveld

Sociaal domein, Economie en Sport, cultuur en recreatie

Doel van de reserve

Leidschendam-Voorburg sterker uit de crisis te laten komen door sociale, maatschappelijke en economische interventies te ontwikkelen en implementeren die burgers, bedrijven en maatschappelijke instellingen helpen zich in te stellen op de nieuwe toekomst.

Voeding

De reserve is gevormd door een onttrekking aan de Algemene Reserve vrij besteedbaar

Bestedingsraming

€ 10 miljoen; vastgesteld door de raad op basis van bestedingsplan

Omvang per 1-1-2022

€ 9,53 miljoen

Bijzonderheden

N.v.t.

Verwachte besteding

2022

2023

2024

Sociaal Domein

1.064

474

414

Stimuleren bestaanszekerheid

529

14

14

Herstellen perspectief Jeugd

75

Bestrijding eenzaamheid

60

60

Tegengaan kansenongelijkheid

400

400

400

Economie

526

170

0

Vitaliseren winkelgebieden

526

170

Sport, cultuur en recreatie

385

0

0

Verbeteren openbare ruimte

270

Verrijken lokale cultuur

115

Bestuur en ondersteuning

50

0

0

Informatievoorziening Raad

50

Totaal

2.025

644

414

Bedragen x € 1.000

 
Toelichting

Het project bevindt zich in de opstartfase. Voor de opgave Bestaanszekerheid zijn vacatures voor particpatieconsulenten uitgezet. Voor de opgave Jeugd wordt op korte termijn gestart met het opstellen van een onderzoeksopzet aan de hand van de vragenlijsten. Voor de opgave Tegengaan Eenzaamheid zijn geen specifieke maatregelen meegenomen in het bestedingsplan 2022. Voor de opgave Vitaliseren winkelgebieden is een opdracht verstrekt aan een externe partij voor de eerste gesprekken over de te vormen VVE in het Huygenskwartier Voorburg. Voor de opgave Verbeteren Openbare Ruimte is een prioritering opgesteld. Verder wordt gekeken naar de invulling van participatie voor de aanleg en inrichting van nieuwe plannen. Voor de opgave Verrijken lokale cultuur is de subsidieregeling voor cultuurmakers gereed en de raad wordt om wensen en bedenkingen gevraagd. Voor de opgave Tegengaan kansenongelijkheid wordt vanuit het programma Sterk voor Noord gerapporteerd.

Deze pagina is gebouwd op 07/06/2022 16:34:48 met de export van 07/06/2022 16:16:38