Bestemmingsreserves

Reserve Bereikbaarheid

Naam van de reserve

Bereikbaarheid

Type

Bestemmingsreserve met bestedingsfunctie

Programma / Taakveld

Verkeer en Vervoer / Parkeren

Doel van de reserve

Ter dekking van de kosten van de realisatie van de aanleg van de parkeergarage Leidschendam Noord en de aanleg van het parkeerterrein Leidsekade-Venestraat

Voeding

De reserve is gevormd door een onttrekking aan de Algemene Reserve vrij besteedbaar

Bestedingsraming

€ 3,36 miljoen; vastgesteld door de raad bij Nota van wijziging november 2020

Omvang per 1-1-2022

€ 3,36 miljoen

Bijzonderheden

N.v.t.

Verwachte besteding*

2022

2023

2024

2025

Verkeer en vervoer

1.225

Parkeergarage Rijnlandstraat Noord

Ontsluiting parkeerterrein en woningbouw Leidsekade / Venestraat

1.225

Totaal

1.225

Bedragen x € 1.000
*) Het bedrag in deze tabel betreft de begrote onttrekking van het investeringsbedrag die op basis van de huidige stand van zaken naar verwachting in 2023 onttrokken wordt aan deze reserve.

Toelichting
Op 24 november 2020 heeft de raad de voorstellen over deze reserve vastgesteld.

  • Ibabsnummer 1157: Parkeren Damcentrum en Leidschendam Zuid d.d. 24 november 2020 – realisatie openbare parkeergarage á € 2,1 miljoen, 40 jaar afschrijving.
  • Ibabsnummer 1482: Ontsluiting parkeerterrein en woningbouw Leidsekade/Venestraat achter Leidsekade 6 t/m 10 d.d. 24 november 2020 – ontsluiting van het parkeerterrein, aanleg Kiss & Ride zone en een keerlus bij IKC de Tol.

Bij de Nota van wijziging 2021 (ibabs-nummer 1393) zijn ook de hieraan gekoppelde investeringen vastgesteld. Na realisatie van de betreffende investeringen vindt dekking van de kapitaallasten plaats uit deze bestemmingsreserve.

Huidige stand van zaken
Parkeergarage
Het bouwplan Rijnlandstraat Noord heeft voor een verklaring van geen bedenkingen op de agenda van de gemeenteraad gestaan. De gemeenteraad heeft de verklaring niet afgegeven. Er wordt in overleg met de omgeving gewerkt aan het ontwerp. In het ontwerp wordt ook de openbare parkeergarage meegenomen. Voor de parkeergarage is een technisch programma van eisen opgeleverd en er wordt gewerkt aan een overeenkomst met afspraken over de voorwaarden waaronder de gemeente de eigenaar wordt van de garage. De verwachte oplevering is in 2024.

Ontsluiting parkeerterrein en woningbouw Leidsekade/Venestraat
De raad heeft in juli 2021 een besluit genomen over de ontsluiting via de Tol en via de Leidsekade (voor omwonenden). Ook is besloten tot een evaluatie een half jaar na aanleg van het parkeerterrein. Het plan wordt momenteel verder uitgewerkt voor aanbesteding. Aanleg vindt plaats in aansluiting op de nieuwbouw.

Deze pagina is gebouwd op 07/06/2022 16:34:48 met de export van 07/06/2022 16:16:38