Bestemmingsreserves

Reserve Duurzaamheid en energietransitie

Naam van de reserve

Duurzaamheid en energietransitie

Type

Bestemmingsreserve met bestedingsfunctie

Programma / Taakveld

Programma duurzaamheid en energietransitie

Doel van de reserve

Ter dekking van kosten voor de klimaatopgave om in 2050 CO2 neutraal te zijn.

Voeding

De reserve is gevormd door een onttrekking aan de Algemene Reserve vrij besteedbaar

Bestedingsraming

€ 46 miljoen; vastgesteld door de raad op basis van bestedingsplan

Omvang per 1-1-2022

€ 45,42 miljoen

Bijzonderheden

De reserve wordt aangehouden tot dat de doelen zijn bereikt. Naar verwachting is dit uiterlijk in 2050.

Verwachte besteding

2022

2023

2024

2025

Onderwijs

433

433

433

394

Verduurzaming onderwijsvastgoed

433

433

433

394

VHROSV – Bouwen en wonen

1.320

1.220

1.220

1.375

Wijkaanpakken

820

820

820

1.042

Bewonersinitiatieven

500

400

400

333

Bestuur en ondersteuning

222

222

222

-

Verduurzaming gemeentelijk vastgoed

222

222

222

-

Totaal

1.975

1.875

1.875

1.769

Bedragen x € 1.000

Toelichting
Bij de vaststelling van de programmabegroting 2021-2024 is op basis van de Nota van wijziging 2021-2024 een bedrag van € 46 miljoen toegevoegd aan een nieuwe bestemmingsreserve duurzaamheid en energietransitie. Op 8 juni 2021 is het bestedingsplan van de bestemmingsreserve aan de raad voorgelegd. Met de vaststelling van het bestedingsplan wordt richting gegeven aan de inzet van de middelen uit de bestemmingsreserve over een langere periode. In 2021 is er € 0,58 miljoen besteed, waarmee de stand van de bestemmingsreserve op 1 januari 2022 € 45,42 miljoen bedraagt.

Deze pagina is gebouwd op 07/06/2022 16:34:48 met de export van 07/06/2022 16:16:38