Home

Financiële ontwikkelingen

Onderwerpen Sport, cultuur en recreatie

Meevaller

Tegenvaller

1.

Subsidietafels

8.693

2.

Afhandeling stormschade

115.000

3.

Herstel en restauratie Tuinmuur Park Vreugd & Rust

66.500

4.

Uitvoeringsbudget Groen-Blauwe projecten 2022

100.000

Totaal Sport, cultuur en recreatie

290.193

Bedragen x € 1

Toelichting:

1.

Subsidietafels

Zoals in Raadsbrief 2253 Addenda uitvoeringsplannen subsidietafels 2022 benoemd, zijn de activiteiten op de subsidietafels van 2021 vanwege corona een jaar bevroren. Deze bevriezing heeft als gevolg dat alle activiteiten die in 2021 uitgevoerd werden, ook in 2022 uitgevoerd kunnen worden. In de begroting zitten echter incidentele budgetten voor incidentele onderwerpen op de subsidietafels, die alleen beschikbaar waren in 2021. Om het mogelijk te maken dat dezelfde activiteiten in 2022 uitgevoerd kunnen worden, wordt de begroting van de subsidietafels in 2022 incidenteel verhoogd met € 77.000. Deze verhoging is verspreid over programma 5 en 6 terug te zien.

2.

Afhandeling stormschade

In februari 2022 zijn verschillende stormen over Nederland getrokken. Deze heeft in heel Nederland en dus ook in Leidschendam-Voorburg veel schade veroorzaakt in de vorm van omgewaaide bomen. De verwachting is dat de opruimkosten hiervoor € 100.000 bedraagt. Er worden ongeveer 50 bomen teruggeplant met een gemiddelde plantprijs van € 300. In totaal zijn er € 115.000 aan extra lasten door deze storm.

3.

Herstel en restauratie Tuinmuur Park Vreugd & Rust

Afgelopen periode is hard gewerkt aan het project Park Vreugd & Rust. Op dit moment is de 3e fase van het project aangebroken. Een onderdeel van deze fase is de restauratie en herstel van de tuinmuur in het park, met de status Rijksmonument. De muur is in zeer slechte staat en levert gevaar op door losse stenen/delen. De gemeente heeft hiervoor een subsidie aangevraagd bij de Provincie Zuid-Holland. De Provincie heeft een cofinanciering van € 53.708 toegezegd voor dit project. De tuinmuur in Park Vreugd & Rust herstellen kost € 120.000, er is een cofinanciering nodig van het resterende bedrag ad € 66.292. Er zijn geen eigen budgetten voorhanden om in dit bedrag te voorzien. Geen middelen vrijmaken betekent dat de gemeente geen gebruik kan maken van de subsidie vanuit de Provincie Zuid-Holland en op een later moment, in het kader van haar zorgplicht voor het erfgoed, het volledige bedrag en mogelijk meer moet uitgeven.

4.

Uitvoeringsbudget Groen-Blauwe projecten 2022

Voor de realisatie van Groen-Blauwe projecten ten behoeve van het versterken van een groene leefbare woongemeente (o.a. themaprioriteit van de coalitievorming 2022) is er een startbudget noodzakelijk. Er is sprake van urgentie om meekoppelkansen in andere ruimtelijke projecten te faciliteren en om tijdig in te zetten op de verwerving van subsidies (de ‘’verdubbelaar’’). Voor de langere termijn financiering zal via het reguliere P&C-proces een meer gespecificeerd dekkingsvoorstel voor het Meerjarenprogramma worden voorgelegd. Het benodigde startbudget bedraagt € 100.000 om in 2022 nieuwe uitvoeringsprojecten te kunnen voorbereiden, subsidieaanvragen in te kunnen dienen en meekoppelkansen te pakken. De motivatie voor de hoogte van dit bedrag is, dat het vorige programma dat liep vanaf 2016 een jaarlijkse bijdrage had van € 75.000* gedurende 4 jaar. Door de inflatie en de sterk gestegen bouwkosten wordt een opwaardering met € 25.000 voorgesteld. * De € 75.000 per jaar, gedurende 4 jaar was gebaseerd op € 1 per inwoner; een afspraak tussen de gemeenten van de Regio Haaglanden bij de oprichting van het Groenfonds Haaglanden. Bij de opheffing van Regio Haaglanden is dit doorvertaald naar het Regiopark Duin, Horst & Weide.

Deze pagina is gebouwd op 07/06/2022 16:34:48 met de export van 07/06/2022 16:16:38