Bestemmingsreserves

Reserve Sterk voor Noord

Naam van de reserve

Sterk voor Noord

Type

Bestemmingsreserve met bestedingsfunctie

Programma / Taakveld

Sociaal Domein / Samenkracht en Burgerparticipatie

Doel van de reserve

Bekostiging van het programma Sterk voor Noord vanaf 2026.

Voeding

De reserve is gevormd door een onttrekking aan de Algemene Reserve vrij besteedbaar.

Bestedingsraming

€ 8,8 miljoen.; vastgesteld door de raad op basis van bestedingsplan

Omvang per 1-1-2022

€ 8,8 miljoen

Bijzonderheden

n.v.t.

Toelichting
De uitvoering van dit programma moet leiden tot een kansrijke toekomst voor alle inwoners van Leidschendam-Noord. Dit betekent het terugdringen en voorkomen van kansenongelijkheid. Het betekent ook dat jongeren en volwassenen participeren naar vermogen en dat armoede, taalachterstanden en schulden minder vaak een belemmering vormen om mee te doen. Tot slot streven partners naar wijken waar het voor iedereen fijn en veilig wonen is. Voor de periode 2026 - 2041 is een bedrag van € 8,8 miljoen gereserveerd met het instellen van de bestemmingsreserve. Het daadwerkelijk gebruik hangt af van de besluitvorming van de raad over de plannen, die te zijner tijd worden ingediend.

Deze pagina is gebouwd op 07/06/2022 16:34:48 met de export van 07/06/2022 16:16:38