Inleiding

Voor u ligt de eerste Tussentijdse Rapportage 2022 van de gemeente Leidschendam-Voorburg. Hierin zetten wij op een rij hoever de gemeente is met de uitvoering van de speerpunten van beleid en de besteding van de budgetten die in de begroting 2022 staan. Het betreft een inschatting over heel 2022, gebaseerd op de realisatie van de programmabegroting over de eerste vier maanden van het lopende boekjaar.

Speerpunten
We voorzien nu dat we alle speerpunten 2022 zullen realiseren. Er zijn goede stappen gezet bij de realisatie van de in de begroting 2022 gepresenteerde plannen. Van de drieëntwintig speerpunten ligt de uitvoering van zeventien speerpunten (74%) op schema. Daarnaast is er bij zes speerpunten sprake van knelpunten in de uitvoering, maar kunnen de prestaties wel worden geleverd.

In het hoofdstuk Beleidsspeerpunten worden alleen de afwijkingen (oranje status) toegelicht.

Prog.

Speerpunt

Status

T0

Herstelbeleid

T2

Project Bereikbaar Stompwijk

T2

Parkeermaatregelen ten behoeve van Leidschendam Centrum

T2

Bereikbaarheid Mall of the Netherlands / Doorstroming N14

T2

Beter Openbaar Vervoer in Leidschendam Zuid

T2

Herprofilering Veursestraatweg

T2

Realiseren parkeerplaatsen en verbeteren bereikbaarheid Zeeheldenbuurt

T2

Toekomstbestendig winkelcentrum De Julianabaan

T2

Verbeteren regionale fietsroutes

T2

Bereikbaar Leidschendam Centrum en Leidschendam Zuid

T4

Onderwijshuisvesting

T4

Versterken preventie en de effectiviteit van de jeugdhulp en passend onderwijs

T6

Langer Zelfstandig Wonen

T6

Inburgeraars doen zo volwaardig mogelijk mee aan de samenleving

T6

Minder kinderen groeien op in armoede

T6

Doorontwikkeling lokale team als volwaardig partner binnen de veiligheidsketen

T6

Sociaal Kompas

T6

Decentralisatie Beschermd Wonen

T6

Regiovisie Jeugdhulp

T6

Leidschendam Noord

T7

Lokale energiestrategie uitwerken

T8

Implementatie Omgevingswet

T8

Sociale en middel-dure woningbouw stimuleren

Financiële afwijkingen
In deze tussentijdse rapportage lichten we ook de financiële afwijkingen toe. Na het vaststellen van de begroting 2022 vonden op verschillende beleidsterreinen ontwikkelingen plaats, die een voor- of nadelig effect hebben op de financiële positie van de gemeente. Het saldo van de mee- en tegenvallers komt voorlopig uit op een voordeel van € 53.000.

In de tabel hieronder worden de belangrijkste afwijkingen samengevat:

Ontwikkelingen die financieel effect hebben

Voordeel

Nadeel

Wmo

500

Decembercirculaire 2021

287

CAO ontwikkeling 2022

145

REACT-EU

140

Uitvoeringsbudget Groen-Blauwe projecten 2022

100

Afhandeling stormschade

115

Brandverzekering onderwijshuisvesting

116

Overige kleinere posten

70

758

Totaal

1.142

1.089

Saldo

53

Bedragen x € 1.000

In deze rapportage zijn de mee- en tegenvallers ten opzichte van de vastgestelde begroting 2022 in beeld gebracht. Daar waar de afwijkingen structureel van aard zijn, zijn de ontwikkelingen verwerkt in het financieel meerjarenperspectief in de kaderbrief 2023-2026.

Het college van burgemeester en wethouders van Leidschendam-Voorburg,
Jules Bijl
Astrid van Eekelen
Floor Kist
Juliette Bouw
Jan-Willem Rouwendal


Leidschendam-Voorburg, 24 mei 2022

Deze pagina is gebouwd op 07/06/2022 16:34:48 met de export van 07/06/2022 16:16:38