Investeringsplan 2022

Het investeringsplan 2022 bevat de investeringskredieten 2022 van de Programmabegroting 2022-2025, de uit de jaarrekening 2021 overlopende investeringskredieten en de kredieten voor investeringen die door de raad beschikbaar zijn gesteld in de periode november 2021 tot en met april 2022. De opbouw van het investeringsvolume voor het jaar 2022 is opgenomen in de volgende tabel.

Investeringsplan 2022

Uitgaven

Inkomsten

Begroting 2022

30.376

175

Begrotingswijzigingen tussen begroting en 1e Turap

4.209

0

Faseringen uit 2021

20.136

603

Begroting tot en met 1e Tussentijdse rapportage

54.721

778

Mutaties 1e Tussentijdse rapportage 2022:

a. Nieuwe investeringen

301

0

b. Bijstelling bestaande investeringen (verhoging/verlaging)

613

456

c. Fasering investeringen

-11.455

-68

Actuele investeringsplan o.b.v. 1e Turap 2022

44.180

1.167

Bedragen x € 1.000

Toelichting
Bovenstaande tabel laat zien hoe de investeringen over verschillende categorieën zijn verdeeld. De bovenste regel betreft het totaalbedrag van de geplande investeringsuitgaven in 2022, zoals ze bij de vaststelling van de begroting 2022 zijn opgenomen.

Begrotingswijzigingen tussen begroting en 1e Turap
Na de vaststelling van de begroting is een aantal investeringen via separate raadsbesluiten vastgesteld. Het gaat hierbij om de volgende kredieten:

 • Aanleg parkeerplaatsen op sportpark Westvliet (ibabs-nummer 2541, 25 januari 2022)
 • Bibliotheek Leidschendam (ibabs-nummer 1974, 5 oktober 2021)
 • Realisatie rugbyaccommodatie op sportpark Westvliet (ibabs-nummer 2541, 23 november 2021)
 • Voorbereidingskrediet onderzoek en sloop gemeentelijk vastgoed Stompwijk (ibabs-nummer 2608, 22 februari 2022)
 • Maatregelen in verband met mobiliteit rondom Westfield Mall of the Netherlands (ibabs-nummer 2629, 22 februari 2022)

Faseringen uit 2021
De effecten vanuit de jaarrekening 2021 zijn verwerkt in het investeringsplan. Er wordt een totaalbedrag van ca. € 20,1 miljoen aan restantkredieten doorgeschoven naar 2022. De belangrijkste doorgeschoven investeringen hebben betrekking op verkeer-en vervoersmaatregelen, onderwijshuisvesting en rioleringsprojecten. Tegenover deze investeringen staat € 0,6 miljoen aan inkomsten in de vorm van bijdragen/subsidies voor verkeer- en vervoer.

Mutaties 1 e Tussentijdse rapportage 2022

 1. Nieuwe investeringen

Nieuwe investeringen middels raadsbesluit binnen bestaand beleid

Uitgaven

Inkomsten

Elektrische bedrijfswagen Goupil G4M wpnr 19

34

Aanleg kunstgrasveld Heuvelwijk

30

Aanleg trapveld Amstelwijk

40

Renovatie natuurgras 4 Westvliet

82

Renovatie kunstgras doelgebieden Kastelenring

82

Renovatie kunstgras doelgebieden 't Loo

33

301

Bedragen x € 1.000

Elektrische bedrijfswagen Goupil G4M wpnr 19

In plaats van de Tractor Massey Ferguson wpnr.15 (zie verlaging € 32.700) wordt er een elektrische Goupil G4M wpnr 19 (€ 34.000) aangeschaft. De Goupil is een compacte, snel op te laden, elektrische bedrijfswagen met een hogere stabiliteit en grotere trekkracht en daarom uitermate geschikt voor het gebruik op de begraafplaats waar de ruimtes klein zijn.

Aanleg kunstgrasveld Heuvelwijk
In het programma Sterk voor Noord is als doel opgenomen om meer kinderen aan een gezond gewicht en een positief zelfbeeld te helpen. Uitnodigende sportveldjes stimuleren tot bewegen. Het vervangen van het sportveld aan de Burgemeester Sweenslaan voor een multifunctioneel kunstgrasveld draagt zo bij aan dit doel. Bij het vernieuwen van dit veld willen we ons vooral richten op kinderen van 10 jaar en ouder. Zij kunnen hier basketballen en voetballen. Hiermee geven we vervolg aan de inbreng vanuit participatietrajecten. Het budget van Sterk voor Noord wordt verlaagd met € 30.000 zodat de kapitaallasten van deze investering gedekt kunnen worden vanuit de reserve afschrijvingslasten.

Aanleg trapveld Amstelwijk
In het programma Sterk voor Noord is als doel opgenomen om meer kinderen aan een gezond gewicht en een positief zelfbeeld te helpen. Uitnodigende sportveldjes stimuleren tot bewegen. Het vervangen van trapveld in de Amstelhof draagt zo bij aan dit doel. Het budget van Sterk voor Noord wordt verlaagd met € 40.000 zodat de kapitaallasten van deze investering gedekt kunnen worden vanuit de reserve afschrijvingslasten.

Renovatie sportvelden gemeente Leidschendam-Voorburg (Westvliet / Kastelenring / 't Loo)

Een drietal investeringen vloeien voort uit het Meerjareninvesteringsplan Sportvelden in de gemeente Leidschendam-Voorburg (ibabs-nummer 1785, 14 juli 2020) en betreft renovatie van diverse sportvelden.

 1. Bijstelling investeringen (verhoging/verlaging)

Bij de actualisering van het investeringsplan is een aantal verhogingen en verlagingen doorgevoerd.
De verlagingen hebben onder andere betrekking op een gunstig aanbestedingstraject van het wagenpark en het samenvoegen van twee rioleringsprojecten (Flaviusstraat en Overbrugkade).
De verhogingen hebben voornamelijk betrekking op meerwerk voor het project Bereikbaar Stompwijk. Een deel van deze verhoging kan gedekt worden uit de post onvoorzien van deze investering. Tevens staat er een bijdrage tegenover.
Daarnaast zijn van een paar investeringen (o.a. openbare verlichting, speelvoorzieningen en riolering) per abuis de prijsstijgingen vorig jaar niet in de begroting 2022 zijn verwerkt. Daarom worden deze alsnog hier opgenomen.

Verhogingen / verlagingen

2022

Programma

Uitgaven

Inkomsten

 Bestuur en Ondersteuning

0

0

 Verkeer en vervoer

502

456

 Onderwijs

0

0

 Sport, cultuur en recreatie

40

0

 Volksgezondheid en milieu

71

0

 VHROSV

0

0

 Overhead

0

0

Per saldo

613

456

Bedragen x € 1.000

 1. Fasering investeringen naar 2023

Bij de actualisering van het investeringsplan is een deel van de investeringen die in 2022 gepland stonden doorgeschoven naar 2023. Het gaat om totaal € 11,4 miljoen, waarvan de belangrijkste faseringen betrekking hebben op:

 • Programma Verkeer en vervoer: parkeergarage Rijnlandstraat Noord, verkeersregelinstallaties, Prinsenhof Laag
 • Programma Onderwijs: onderwijshuisvesting
 • Programma Volksgezondheid en milieu: rioleringsprojecten
Deze pagina is gebouwd op 07/06/2022 16:34:48 met de export van 07/06/2022 16:16:38