Bestemmingsreserves

Reserve Mobiliteit

Naam van de reserve

Mobiliteit

Type

Bestemmingsreserve met bestedingsfunctie

Programma / Taakveld

Verkeer en Vervoer / Verkeer en vervoer, Parkeren, Openbaar vervoer

Doel van de reserve

Het bereikbaar houden van Leidschendam-Voorburg

Voeding

De reserve is gevormd door een onttrekking aan de Algemene Reserve vrij besteedbaar

Bestedingsraming

€ 19,7 miljoen; vast te stellen door de raad op basis van bestedingsplan.

Omvang per 1-1-2022

€ 19,7 miljoen

Bijzonderheden

N.v.t.

Verwachte besteding

2022

2023

2024

2025

Verkeer en vervoer

              900

              333

           6.488

              700

Herprofilering Veursestraatweg

                  -

               25

           3.982

                  -

Toekomstbestendig winkelcentrum De Julianabaan

                  -

              140

           2.000

                  -

Kruispunt Appelgaarde-Hofzichtlaan

                  -

                  -

                  -

              700

Parkeerterrein Zeeheldenbuurt

                  -

               18

              356

                  -

Beheersing verkeer Mall of the Netherlands

              900

              150

              150

                  -

Totaal

              900

              333

           6.488

              700

Bedragen x € 1.000

Toelichting
Het bereikbaar houden van Leidschendam-Voorburg vereist de komende jaren investeringen. Om deze te kunnen betalen is een bestemmingsreserve Mobiliteit van € 19,7 miljoen gevormd. Kaders voor de inzet van deze reserve worden ontwikkeld bij de bouwsteen Mobiliteit en bereikbaarheid. Vooruitlopend, maar wel in lijn, is op 13 juli 2021 een (deel)bestedingsplan door de raad vastgesteld. Hierin zijn de volgende projecten benoemd:

  • Herprofilering Veursestraatweg
  • Verlengde Velostrada, kruispunt Appelgaarde-Hofzichtlaan
  • Realiseren parkeerplaatsen en verbeteren bereikbaarheid Zeeheldenbuurt
  • Toekomstbestendig winkelcentrum De Julianabaan

Voor ieder van deze vier projecten wordt de raad, na verdere uitwerking, een afzonderlijk raadsvoorstel/-besluit inclusief begrotingswijziging voorgelegd.

Stand van zaken
Op 21 november 2021 is de Bouwsteen Mobiliteit (ibabs-nummer 2219) in de raad vastgesteld. Op 22 februari 2022 is het voorstel over de Beheersing verkeer Mall (ibabs-nummer 2629) in de raad vastgesteld. De begrote incidentele lasten worden gedekt door een onttrekking uit de reserve Mobiliteit. De verwachte bestedingen zijn in bovenstaande tabel toegevoegd. Doordat sommige projecten zijn vertraagd, zijn de verwachte bestedingen doorgeschoven ten opzichte van de laatste gemelde stand van zaken bij de 2e Turap 2021.

Financiën
Nadat de raadsvoorstellen voor de afzonderlijke investeringen in de raad zijn behandeld en vastgesteld, kunnen de bestedingen plaatsvinden.

Realisatie t/m april 2022

2022

Verkeer en vervoer

               100

Herprofilering Veursestraatweg

0

Toekomstbestendig winkelcentrum De Julianabaan

 0

Kruispunt Appelgaarde-Hofzichtlaan

 0

Parkeerterrein Zeeheldenbuurt

 0

Beheersing verkeer Mall of the Netherlands

             100

Totaal

              100

Herprofilering Veursestraatweg
Het project is nog niet opgestart, omdat er prioriteit is gegeven aan een groot aantal andere projecten op het gebied van gebiedsontwikkeling en infrastructuur. Er was daardoor te weinig ambtelijke capaciteit beschikbaar om dit project op te pakken.

Toekomstbestendig winkelcentrum De Julianabaan
In februari 2022 is een nieuwe projectopdracht voor de Herontwikkeling van De Julianabaan vastgesteld. De scope van de opdracht is hiermee verbreed. Het project betreft niet meer het opstellen van een ontwerp voor de openbare ruimte en een beeldkwaliteitsplan. In plaats daarvan wordt er een integrale visie voor het gebied opgesteld, die richting geeft aan toekomstige ontwikkelingen, zoals de komst van het cultuurgebouw en een ondergrondse parkeergarage. Deze verbreding van de scope sluit aan op de aangenomen moties.  Voor het opstellen van de integrale gebiedsvisie zijn diverse onderzoeken nodig, zoals verkeersstromenonderzoek, parkeerdrukmeting, technisch onderzoek naar het ondergronds brengen van de parkeervoorziening, stedenbouwkundig onderzoek etc. Voor deze onderzoeken is extra budget gevraagd. Ook zorgt de verbreding van de scope voor een aanpassing van de planning. In 2022 worden de onderzoeken uitgevoerd en wordt de visie opgesteld. Begin 2023 wordt de visie voor het gebied door de gemeenteraad vastgesteld.  

Verlengde Velostrada, kruispunt Appelgaarde-Hofzichtlaan
Uitvoering van dit onderdeel van de Verlengde Velostrada is uitgesteld naar 2025, zodat dit gelijktijdig kan worden gerealiseerd met de benodigde aanpassingen aan de haltes en sporen op de Hofzichtlaan en aansluiting met de Mgr. Van Steelaan vanwege de komst van nieuw materieel op tramlijn 6 in 2026. Het gecombineerde project wordt samen met de gemeente Den Haag verder voorbereid en uitgevoerd. In 2022 wordt een voorlopig ontwerp opgesteld. In 2023 volgt besluitvorming over het voorlopig ontwerp en het voorstel voor het beschikbaar stellen van een investeringskrediet. Daarbij zal ook de subsidieverwachting worden meegenomen. Voor het laten opstellen van het voorontwerp en inzet van een projectleider is in 2022 een voorbereidingsbudget nodig van € 15.000 (zie bij hoofdstuk Financiële ontwikkelingen, programma 2 Verkeer en vervoer).

Realiseren parkeerplaatsen en verbeteren bereikbaarheid Zeeheldenbuurt
Het project is nog niet opgestart vanwege een tekort aan ambtelijke capaciteit en prioriteren van andere projecten. Verwacht wordt dat dit in de tweede helft van het jaar opgepakt wordt.

Beheersing verkeer Mall
Op dit moment vinden de voorbereidingen plaats voor de te nemen maatregelen en dat is in lijn met de planning. De grootste uitgaven worden verwacht in de tweede helft van dit jaar als de fysieke maatregelen worden gerealiseerd.

Ontwikkelingen
Fietsroute N14
In combinatie met het project A4 Haaglanden N14 van Rijkswaterstaat (RWS) kan de regionale fietsroute Sijtwende sterk verbeterd worden. Dit project kan niet zelfstandig uitgevoerd worden en is dus afhankelijk van de besluitvorming (Tracébesluit) door de minister over het project A4 Haaglanden N14. Er is een reële kans om de kwaliteit van de regionale fietsroute te verbeteren. Deze kans kan worden gekoppeld aan dit project. Om de verbetering van de fietsroute mogelijk te maken, is de gemeente gestart met de voorbereidingen voor een bestemmingsplan, terwijl de overige voorbereiding samen met RWS wordt uitgewerkt. In de bouwsteen Mobiliteit (vastgesteld op 21 november 2021) is op pagina 18 deze ontwikkeling al beschreven.  De kosten voor de gemeente worden vooralsnog geraamd op € 14 miljoen, waarvan 50% door subsidie van de MRDH gedekt kan worden. Besluitvorming in de raad wordt voorzien eind dit jaar.

Deze pagina is gebouwd op 07/06/2022 16:34:48 met de export van 07/06/2022 16:16:38