Home

Financiële ontwikkelingen

Onderwerpen Bestuur en Ondersteuning

Meevaller

Tegenvaller

1.

Decembercirculaire 2021

107.000

2.

Huisvesting gemeenteraad

50.000

3.

CAO ontwikkeling 2022

17.198

Totaal Bestuur en Ondersteuning

174.198

Bedragen x € 1

Toelichting:

1.

Decembercirculaire 2021

De inkomsten uit de algemene uitkering gemeentefonds zijn op basis van de decembercirculaire 2021 geactualiseerd. De effecten hiervan op het begrotingssaldo zijn in beeld gebracht en eerder aan de raad gecommuniceerd (raadsbrief met ibabs-nummer 2670).

2.

Huisvesting gemeenteraad

Op 8 oktober 2021 heeft de raad besloten om een budget van € 50.000 beschikbaar te stellen voor het vervolg haalbaarheidsonderzoek huisvesting gemeenteraad. Per abuis is er in dit voorstel geen dekking aangegeven waardoor er geen begrotingswijziging gemaakt kon worden. Hierdoor wordt het voorstel opgenomen in de 1e Tussentijdse rapportage waarbij het budget van € 50.000 ten laste van het exploitatieresultaat wordt gebracht.

3.

CAO ontwikkeling 2022

Op basis van het recente CAO-akkoord gemeenten worden de salarissen organisatiebreed aangepast. De structurele verwerking van het CAO-akkoord gemeenten vindt plaats in de programmabegroting 2023-2026.

Deze pagina is gebouwd op 07/06/2022 16:34:48 met de export van 07/06/2022 16:16:38