Home

Financiële ontwikkelingen

Onderwerpen Overhead

Meevaller

Tegenvaller

1.

Accountantskosten

20.000

2.

Financieel systeem

72.500

3.

Recruitment

60.000

4.

Autohefbrug werkplaats Stadsbeheer

17.000

5.

CAO ontwikkeling 2022

162.402

6.

Aansprakelijkheidsverzekering

80.000

7.

Audits

45.000

Totaal Overhead

162.402

294.500

Bedragen x € 1

Toelichting:

1.

Accountantskosten

Hoewel de extra inzet nog niet goed te voorspellen is, is het te verwachten dat de voorliggende wetswijziging rondom rechtmatigheidsverantwoording extra kosten met zich meebrengt. Hoewel de eigenlijke controle 2022 pas plaats zal vinden in 2023, is de verwachting dat juist in de voorbereidende werkzaamheden en afstemming meerwerk zal zitten.  Er wordt rekening gehouden met een bedrag van circa € 20.000 in 2022 aan extra werkzaamheden accountant.

2.

Financieel systeem

Het huidige financiële systeem wordt door de leverancier vanaf 2024 niet meer ondersteund. Voordat een nieuw financieel systeem kan worden geïntroduceerd moet er eerst een marktonderzoek plaatsvinden naar de mogelijkheden en moet in kaart worden gebracht wat de wensen van de gemeentelijke organisatie zijn. Vervolgens kan het nieuwe financiële systeem worden geïmplementeerd. Om het onderzoek uit te voeren, de wensen in kaart te brengen en het nieuwe systeem in te richten worden kosten verwacht in 2022.

3.

Recruitment

Het aantal in te vullen vacatures neemt explosief toe. Het aantal moeilijk vervulbare functies (op enkele cruciale plekken in de organisatie) groeit en vormt daarmee een mogelijk risico in de continuïteit van onze werkzaamheden / dienstverlening. Een eigen recruiter kan, gekoppeld aan de arbeidsmarktcommunicatiecampagne, invulling geven aan specifieke zoekopdrachten om goede mensen te werven. Het werven van potentiële kandidaten via o.a. LinkedIn is inmiddels gemeengoed en daarom voor LV relevant om navolging te geven.

4.

Autohefbrug werkplaats Stadsbeheer

De hydraulische autohefbrug in de werkplaats is technisch en economisch afgeschreven en voldoet niet meer aan de eisen waaraan een hefbrug dient te voldoen. Dit kan lijden tot gevaarlijke situaties en dient daarom vervangen te worden. Bij de vervanging zal tevens worden gekeken naar een hefbrug die verplaatst en geplaatst kan worden in de nieuwe werkplaats bij verhuizing naar de Veurse Achterweg. Kosten voor de aanschaf en plaatsing zijn ongeveer € 17.000.

5.

CAO ontwikkeling 2022

Op basis van het recente CAO-akkoord gemeenten worden de salarissen organisatiebreed aangepast. De structurele verwerking van het CAO-akkoord gemeenten vindt plaats in de programmabegroting 2023-2026.

6.

Aansprakelijkheidsverzekering

Aanpassing van het budget voor de aansprakelijkheidsverzekering is nodig door herwaardering van de premie door de verzekeraar. De herwaardering wordt veroorzaakt door een andere risico-inschatting van de verzekeraar en aanpassing naar een marktconform tarief.

7.

Audits

De gemeente dient dit jaar een interne en een externe audit uit te voeren in welke mate we voldoen aan de Wet Politie Gegevens. Hier is echter geen budget voor gereserveerd. De kosten zijn circa € 10.000. Daarnaast, als onderdeel van de verbetering van de Verbijzonderde Interne Controle en de algehele beheersing in de organisatie, dienen de IT-systemen geaudit te worden op toegang en gebruikersrechten. Gekozen wordt voor een externe audit omdat intern de kennis hiervoor niet in huis is. De audit wordt met IT gezamenlijk opgepakt. De kosten zijn circa € 35.000. In totaal wordt er € 45.000 aangevraagd voor de audits.

Deze pagina is gebouwd op 07/06/2022 16:34:48 met de export van 07/06/2022 16:16:38