Home

Financiële ontwikkelingen

Onderwerpen Sociaal domein

Meevaller

Tegenvaller

1.

Decembercirculaire 2021

322.000

2.

Wmo

500.000

3.

Subsidietafels

68.584

4.

Collectief vervoer

45.000

5.

Openbaar vervoer AOW-gerechtigden

70.000

6.

Jaarplan Werk en Inkomen

34.220

7.

REACT-EU

140.000

8.

Veilig Thuis 2021

33.000

Totaal Sociaal domein

710.000

502.804

Bedragen x € 1

Toelichting:

1.

Decembercirculaire 2021

De inkomsten uit de algemene uitkering gemeentefonds zijn op basis van de decembercirculaire 2021 geactualiseerd. De effecten hiervan op het begrotingssaldo zijn in beeld gebracht en eerder aan de raad gecommuniceerd (raadsbrief met ibabs-nummer 2670).

2.

Wmo

Op basis van de afvlakkende stijging die sinds eind 2021 zichtbaar, is kunnen de te verwachte kosten voor Wmo Begeleiding structureel verlaagd worden. Het voordeel uit de jaarrekening 2021 wordt hiermee in de raming 2022 verwerkt. Daarnaast wordt er een afname van het aantal cliënten gezien, wat leidt tot een daling van de te ontvangen eigen bijdrage.

3.

Subsidietafels

Zoals in Raadsbrief 2253 Addenda uitvoeringsplannen subsidietafels 2022 benoemd, zijn de activiteiten op de subsidietafels van 2021 vanwege corona een jaar bevroren. Deze bevriezing heeft als gevolg dat alle activiteiten die in 2021 uitgevoerd werden, ook in 2022 uitgevoerd kunnen worden. In de begroting zitten echter incidentele budgetten voor incidentele onderwerpen op de subsidietafels, die alleen beschikbaar waren in 2021. Om het mogelijk te maken dat dezelfde activiteiten in 2022 uitgevoerd kunnen worden, wordt de begroting van de subsidietafels in 2022 incidenteel verhoogd met € 77.000. Deze verhoging is verspreid over programma 5 en 6 terug te zien.

4.

Collectief vervoer

De Brede DoelUitkering (BDU) verkeer en vervoer is een financiële bijdrage die provincies en stadsregio's jaarlijks ontvangen van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu voor de uitvoering van verkeers- en vervoersbeleid. Voor de gemeente Leidschendam-Voorburg worden deze taken uitgevoerd door de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH). In de begroting van de MRDH 2022 wordt aangegeven dat de BDU bijdrage vanaf 2021 over een periode van 4 jaar afgebouwd wordt naar een constant niveau.

5.

Openbaar vervoer AOW-gerechtigden

Inwoners die AOW-gerechtigd zijn en een Ooievaarspas in bezit hebben, kunnen gebruik maken van de mogelijkheid om gratis te reizen met het openbaar vervoer. In de afgelopen jaren is hier in mindere mate gebruik van gemaakt als gevolg van de coronacrisis. Deze trend lijkt zich door te zetten, waardoor de verwachting is dat er circa € 70.000 minder besteed zal worden aan deze voorziening.

6.

Jaarplan Werk en Inkomen

Het jaarplan 2022 bevat de activiteiten op het gebied van Werk en Inkomen die de gemeente Leidschendam-Voorburg mede uitvoert voor de gemeenten Wassenaar en Voorschoten. De uitvoeringskosten worden aan de gemeenten toebedeeld naar rato van de gerealiseerde instroom- en uitstroomcijfers. Op basis van de huidige prognose brengt dit over 2022 een nadeel met zich mee van € 34.000. Bij de jaarrekening wordt een afrekening opgesteld op basis van de definitieve cijfers.

7.

REACT-EU

De ‘Herstelbijstand voor cohesie en de regio’s van Europa’ (REACT-EU) is een fonds dat zowel financiële hulp biedt bij het economisch herstel na de coronacrisis. De gemeente zet hierop in met als doel het versterken van de arbeidsmarktkansen voor kwetsbare personen op de (regionale) arbeidsmarkt. De kosten van deze activiteiten (re-integratie, scholing, loonkostensubsidies en begeleiding) worden gesubsidieerd vanuit dit programma. Voor 2021 levert dit naar verwachting een voordeel op van € 140.000.

8.

Veilig Thuis 2021

De definitieve afrekening van de GGD-VT is minder voordelig dan op basis van de voorlopige afrekening 2021 werd verwacht. Voor Veilig Thuis gaat het om een bedrag van € 33.000.

Deze pagina is gebouwd op 07/06/2022 16:34:48 met de export van 07/06/2022 16:16:38