Bestemmingsreserves

Reserve Langer zelfstandig Wonen

Naam van de reserve

Langer zelfstandig wonen

Type

Bestemmingsreserve met bestedingsfunctie

Programma / Taakveld

Sociaal Domein / Samenkracht en Burgerparticipatie

Doel van de reserve

Betere ondersteuning en zorg thuis, hulp aan mantelzorger en vrijwilligers, meer geschikte woningen voor ouderen.

Voeding

De reserve is gevormd door een onttrekking aan de Algemene Reserve vrij besteedbaar

Bestedingsraming

€ 10 miljoen; vastgesteld door de raad op basis van bestedingsplan

Omvang per 1-1-2022

€ 9,98 miljoen

Bijzonderheden

N.v.t.

 

Verwachte besteding

2022

2023

2024

2025

Sociaal Domein

1.387

1.310

1.310

1.310

Collectieve woningaanpassing

900

900

900

900

(Innovatieve) woonzorgvormen en flexwoningen

337

250

250

250

Doorstroming naar passende woning

50

60

60

60

Inzet flatcoach

60

60

60

60

Uitbreiding noodwoningen

40

40

40

40

Totaal

1.387

1.310

1.310

1.310

Bedragen x € 1.000

Toelichting

Het mogelijk maken dat mensen langer zelfstandig kunnen blijven wonen in Leidschendam-Voorburg vereist investeringen op korte en lange termijn. Bij de vaststelling van de programmabegroting 2021-2024 is op basis van de Nota van wijziging 2021-2024 een bedrag van € 10 miljoen toegevoegd aan een nieuwe bestemmingsreserve Langer zelfstandig wonen. Op 13 juli 2021 is het Bestedingsplan Langer zelfstandig wonen Leidschendam-Voorburg 2021 t/m 2030 door de raad vastgesteld. De beoogde resultaten zijn:

  1. Blijverslening voor eigenaar-bewoners en huurders: deze regeling is opengesteld per 23 maart 2022.
  2. Collectieve aanpassing van woongebouwen: de planning is dat 1 juli 2022 de subsidieregeling collectieve woningaanpassingen in werking treedt.
  3. (Innovatieve) Woonvormen en flexwoningen: momenteel vindt een verkenning plaats van mogelijke woningbouwlocaties voor de vestiging van wonen met zorg. De gemeente treedt daarvoor in contact met zorginstellingen voor de huisvesting en ondersteuning van kwetsbare groepen.
  4. Doorstroming naar passende woning: subsidie voor 2022 is verleend en de doorstroommakelaar is aangesteld.
  5. Inzet van flatcoaches: woningcorporatie Vidomes dient namens alle deelnemende maatschappelijke partners in maart 2022 een subsidieaanvraag in voor de continuering en uitbreiding van de flatcoaches en kan na toekenning starten met de werving.
  6. Uitbreiding noodwoningen: de onderhandeling met de woningcorporaties over het toevoegen van noodwoningen is gestart.
Deze pagina is gebouwd op 07/06/2022 16:34:48 met de export van 07/06/2022 16:16:38