Overzicht beleidsspeerpunten

6. Sociaal domein

T6

Geëscaleerde zorg 18+

Speerpunt

Omschrijving

Status

Decentralisatie Beschermd Wonen

Vanaf 1-1-2023 heeft de gemeente de (financiële) verantwoordelijkheid voor nieuwe Beschermd Wonen cliënten. De voorbereidingen hiervoor vinden in 2022 plaats.

Acties:

In het najaar van 2021 wordt de regiovisie Beschermd Wonen vastgesteld.
In 2022 worden de kaders daaruit uitgewerkt en vastgesteld in formele samenwerkingsafspraken tussen de gemeenten in de H5.
Er wordt een start gemaakt met de intensiever samenwerking op uitvoering tussen het lokale Wmo-loket en de regionale uitvoering door de gemeente Den Haag.

Toelichting:

De decentralisatie is opnieuw uitgesteld, met waarschijnlijk een jaar, naar 1-1-2024. Na bestuurlijk overleg tussen het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) op 9 juni 2022 weten we meer van de duur van het uitstel en eventueel veranderde kaders. Het tempo van de voorbereidingen op de decentralisatie is afhankelijk van dit besluit.

T6

Samenkracht en burgerparticipatie

Speerpunt

Omschrijving

Status

Inburgeraars doen zo volwaardig mogelijk mee aan de samenleving

Op 1 januari 2022 treedt de nieuwe Wet inburgering in werking. Per 1 januari 2022 is de gemeente verantwoordelijk voor de inburgering van nieuwkomers. Hieronder vallen zowel statushouders als gezinsmigranten die onder de nieuwe Wet inburgering inburgeringsplichtig gesteld worden. De gemeente wordt daarbij verantwoordelijk voor de begeleiding van het inburgeringsproces, zodat inburgeraars zo snel mogelijk participeren, het liefst via betaald werk. De omvang van de doelgroep is nog niet inzichtelijk, omdat de taakstelling t.a.v. te huisvesten statushouders nog onbekend is. Deze wordt ieder jaar in oktober bekend gemaakt. Ook is de termijn waarbinnen voor deze statushouders huisvesting wordt gevonden onzeker. Daarnaast kan ook het aantal gezinsmigranten per jaar fluctueren. Het jaar 2022 wordt daarom gebruikt om inzicht te krijgen in de omvang van de doelgroep en in de werking van het nieuwe inburgeringsstelsel. Voor alle inburgeringsplichtigen wordt door de gemeente binnen tien weken een brede intake uitgevoerd en een Plan Inburgering en Participatie (PIP) opgesteld, waarna de inburgeraar start met een leerroute (gericht op taal op B1-niveau, onderwijs of het vergroten van de zelfredzaamheid). Inburgeraars worden gestimuleerd het voor hen hoogst haalbare taalniveau te bereiken; bij jongeren wordt met name ingezet op het volgen van onderwijs. Binnen de uitvoering van het inburgeringsstelsel wordt met diverse maatschappelijke partners samengewerkt.

Acties:

Per 1 januari 2022 geeft de gemeente uitvoering aan de Wet inburgering 2021 en het lokale beleid. Daarbij worden inburgeraars gestimuleerd om zo snel mogelijk te participeren (bij voorkeur via betaald werk) en om het voor hen hoogst haalbare taalniveau te behalen.

Toelichting:

Sinds 1 januari zijn we als gemeente verantwoordelijk voor de uitvoering van de nieuwe wet inburgering. Aan stelselonderdelen die noodzakelijk waren voor de uitvoering van de nieuwe wet is prioriteit gegeven en zijn voor 1 januari geïmplementeerd. Onderdelen die in een later stadium van het jaar aan de orde zouden komen, zijn opgeschoven. Op het gebied van beleid zijn onderwerpen als verordening en brugklas, mede door de inzet van beleid op de Oekraïne- en Energiecrisis, doorgeschoven naar Q2 en Q3.   
Om vast te kunnen stellen wie de gemeente onder de nieuwe wet dient te scharen is er informatie vanuit DUO noodzakelijk. Tot eind maart hebben we te maken gehad met problemen bij DUO waardoor we de inburgeringsplicht van inburgeraars niet konden vaststellen en hiermee ook geen onderscheid konden maken tussen inburgeraars onder de oude en nieuwe wet. We hebben de keuze gemaakt om de inburgeraars die wel al in beeld kwamen zonder toetsing bij DUO reeds te ondersteunen.

Deze pagina is gebouwd op 07/06/2022 16:34:48 met de export van 07/06/2022 16:16:38