Overzicht beleidsspeerpunten

2. Verkeer en Vervoer

T2

Verkeer en Vervoer

Speerpunt

Omschrijving

Status

Project Bereikbaar Stompwijk

De gemeente verbetert de ontsluiting en bereikbaarheid van Stompwijk. Hiermee verbeteren ook de recreatieve mogelijkheden, economische kansen en leefbaarheid in de dorpskern van Stompwijk.

Acties:

Aanbesteding en realisatie van de herinrichting van de Dr. van Noortstraat. Dit werk wordt in samenwerking met het Hoogheemraadschap Rijnland uitgevoerd (diverse wateropgaven).

Toelichting:

Aanleg Veenpoldersweg
Deze weg is half mei 2021 grotendeels opgeleverd.  Een volledige opening van de weg was op dat moment echter nog niet mogelijk. Het wegvak van ongeveer 250 meter langs de Westeinderweg wordt op palen gefundeerd vanwege de zwakke grondgesteldheid. Dit werk is inmiddels in uitvoering. De oplevering en openstelling wordt verwacht in juni 2022. Dat is ruim één jaar later dan voorzien.

Herinrichting Dr. van Noortstraat
Als laatste onderdeel van het project Bereikbaar Stompwijk wordt de Dr. Van Noortstraat opnieuw ingericht. Het accent ligt hierbij op het verbeteren van de woon- en verblijfskwaliteit voor de aanwonenden. De planning is erop gericht dat in juni/juli 2022 het wegontwerp wordt voorgelegd aan de raad. Na dit besluit wordt het wegontwerp uitgewerkt voor aanbesteding en realisatie. Er worden ook nog andere werken gedaan, zoals het verhogen en versterken van de dijk door het hoogheemraadschap en het verbeteren van het grondwaterpeil bij een aantal woningen. Ook worden delen van het rioolstelsel vervangen en/of gerenoveerd en worden kabelexploitanten in de gelegenheid gesteld om (zo nodig) hun netwerken te verbeteren. De (grond) werkzaamheden worden op elkaar afgestemd en opgenomen in een nog op te stellen uitvoeringsplanning.

T2

Verkeer en Vervoer

Speerpunt

Omschrijving

Status

Verbeteren regionale fietsroutes

Samen met gemeenten werken we in de MRDH aan de ontbrekende delen van de snelfietsroute Leiden-Den Haag (Velostrada) en de fietsroute Pijnacker-Den Haag. Doel is het bevorderen van het fietsgebruik als duurzame vervoerwijze.

Acties:

Voor de Velostrada wordt in 2022, na bestuurlijke besluitvorming over het voorlopig ontwerp, samen met gemeente Den Haag gewerkt aan de uitwerking van het ontwerp van de route tussen station Den Haag Laan van NOI en Binckhorst. De herinrichting van het kruispunt Appelgaarde-Populierendreef-Hofzichtlaan wordt voorbereid en de uitvoering start eveneens in 2022. Voor de fietsroute Pijnacker-Den Haag wordt in 2022 in regionaal verband gewerkt aan de uitwerking van het schetsontwerp.

Toelichting:

Samen met de gemeente Den Haag wordt gewerkt aan een voorlopig ontwerp (VO) van de route tussen station Den Haag Laan van NOI en Binckhorst. Vanwege de complexiteit van het project is enkele maanden vertraging opgelopen. Het VO wordt naar verwachting in de tweede helft van 2022 vastgesteld. De herinrichting van het kruispunt Appelgaarde-Populierendreef-Hofzichtlaan is uitgesteld. De voorbereiding wordt in 2022 opnieuw opgestart met als doel om over enkele jaren dit project uit te voeren, gecombineerd met werkzaamheden in verband met de komst van nieuw materieel op tramlijn 6. Voor de fietsroute Pijnacker-Den Haag wordt in regionaal verband gewerkt aan een schetsontwerp en samenwerkingsovereenkomst. Vanwege de complexiteit bij de Nieuwe Tolbrug vergt dit meer tijd dan eerder gedacht.
Rijkswaterstaat voert samen met de gemeente een studie uit naar verbetering van de fietsroute N14, als onderdeel van het project A4 Haaglanden N14.

T2

Verkeer en Vervoer

Speerpunt

Omschrijving

Status

Herprofilering Veursestraatweg

Aanpassen functie en uitstraling Veursestraatweg vanaf kruising Noordsingel tot gemeentegrens als integraal onderdeel van de ontwikkeling van Vlietvoorde, Vliethaven en Schakenbosch.

Acties:

In 2022 worden de volgende activiteiten uitgevoerd:
1) Uitvoeren verkeerskundig onderzoek
2) Opstellen participatieplan
3) Maken voorlopig ontwerp in een participatieproces                                

Vanaf 2023 volgen de onderstaande activiteiten:
1) Uitwerken definitief ontwerp
2) Technische uitwerking ontwerp
3) Aanbesteding
4) Uitvoering

De exacte planning is nog niet bekend.

Toelichting:

Het project is nog niet opgestart vanwege een tekort aan ambtelijke capaciteit. Er is eerst gezocht naar een interne kandidaat projectleider. Die is niet beschikbaar en bleek ook niet op korte termijn beschikbaar te komen. Vervolgens is focus gelegd op voortgang op de overige projecten. Recent is de voorbereiding gestart voor de inhuur van een projectleider. De projectleider zal naar verwachting in het derde kwartaal kunnen starten. De acties die gepland stonden voor 2022 zullen naar verwachting in 2022 gerealiseerd worden.

T2

Verkeer en Vervoer

Speerpunt

Omschrijving

Status

Realiseren parkeerplaatsen en verbeteren bereikbaarheid Zeeheldenbuurt

Met de aanleg van de parkeerplaatsen verbeteren we de bereikbaarheid van Leidschendam-Zuid en verlichten we de parkeerdruk voor de Zeeheldenbuurt. De parkeerplaatsen liggen op loopafstand van RandstadRail halte én vlak bij de aansluiting op de A4. Om het gebruik voor de Zeeheldenbuurt te vergroten, is het wenselijk een directe loopbrug te plaatsen. Overdag kunnen zij gebruikt worden als carpoolplaats en P+R locatie voor de RandstadRail halte.

Acties:

In 2022 worden de volgende activiteiten uitgevoerd:
1) Realiseren parkeerplaatsen en onderzoeken mogelijkheid plaatsen van deelfietsen, deelscooters en/of deelauto's.
2) Voor een betere bereikbaarheid vanuit de Zeeheldenwijk moet een loopbrug tussen de Broekweg en het te realiseren parkeerterrein worden aangelegd.

Toelichting:

Het project is nog niet opgestart vanwege een tekort aan ambtelijke capaciteit en prioriteren van andere projecten. Verwacht wordt dat dit in de tweede helft van het jaar opgepakt wordt.

Deze pagina is gebouwd op 07/06/2022 16:34:48 met de export van 07/06/2022 16:16:38